Regulamin

I. Informacje ogólne


 

§1. Regulamin sklepu internetowego MKSAN, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady prowadzenia transakcji kupna-sprzedaży produktów w sklepie internetowym "MKSAN", prowadzącym działalność w Natalinie.


 

II. Słowniczek


 

§1. Sprzedawca

Sprzedawcą jest Przemysław Sanocki, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MKSAN. z siedzibą w Natalinie, ul. Gwieździsta 8, 21-002 JASTKÓW,  wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, NIP: 7131492680, REGON 061554917, adres elektroniczny: www.mksan.pl

§2. Klient

Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie.

§3. Strona Internetowa

Strona internetowa MKSAN za pośrednictwem której Klient składa a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym.

§4. Sklep Internetowy

Sklepem Internetowym jest prowadzony przez Sprzedawcę sklep w Natalinie przy ul. Gwieździstej 8, w którym zamówienia Towaru składa się za pośrednictwem Strony Internetowej a realizacja zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem dostawców.

§5. Towar

Towarem są produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną.


 


 

III. Przyjmowanie zamówienia


 

§1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na Stronie Internetowej. Realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Strony Internetowej odbywa się według zasad niniejszego regulaminu. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych w niniejszym regulaminie i zobowiązuje Klienta do ich przestrzegania.

§2. Do zrealizowania przez Klienta zamówienia na Stronie Internetowej wymagany jest komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym pozwalającym na dostęp do internetu za pomocą graficznej przeglądarki internetowej.

§3. Zamówienie składa się wybierając produkty oferowane do sprzedaży z oferty dostępnej na Stronie Internetowej oraz poprzez podanie dokładnego adresu dostawy, telefonu kontaktowego, formy płatności, sposobu dostarczenia przesyłki oraz akceptację dokonanego zakresu zamówienia.

§4. Przyjęcie zamówienia klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną lub telefoniczną. Rozpoczęcie realizacji zamówienia uzależnione jest od potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

§5. Sprzedający poinformuje Klienta drogą mailową lub telefonicznie o nadaniu przesyłki z Towarem.

§6. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia jeżeli:

a) po weryfikacji danych Klienta, powstaną uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości;

b) Klient nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu;

c) zamówienia nie udało się potwierdzić;

d) zamówienia nie można zrealizować z przyczyn logistycznych, niezależnych od Sprzedawcy.


 

IV. Anulowanie zamówienia


 

§1. Klient ma prawo anulować zamówienie w ciągu 24h od chwili akceptacji zamówienia, z zastrzeżeniem, iż anulowanie zamówienia nie jest możliwe po otrzymaniu przez Klienta informacji o nadaniu przesyłki z Towarem.

§2. Anulowanie zamówienia nastąpi samoistnie w przypadku niepotwierdzenia zamówienia.


 

V. Dostępność Towaru


 

§1. Zamówienia możne obejmować jedynie Towar aktualnie dostępny. Towar niedostępny jest oznaczony w widoczny sposób w Sklepie Internetowym.

§2. W przypadku braku wystarczającej ilości zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24h od chwili złożenia zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo anulowania zamówienia w pozostałym zakresie.


 

VI. Polityka cenowa


 

§1. Wszystkie podane w Sklepie Internetowym ceny, są cenami brutto, tj. zawierającymi podatek VAT w obowiązującej stawce.

§2. W przypadku zmiany cen w trakcie realizacji zamówienia, wiążącą dla stron jest cena widniejąca przy Towarze w momencie składania zamówienia.

§3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towaru, wprowadzenia nowego Towaru, przeprowadzania akcji promocyjnych, ich zmian bądź ich odwołania.


 

VII. Koszt i termin dostawy


 

§1. Koszty paczki od 1kg do 10kg – 20zł. brutto, od 10 kg do 30 kg – 40 zł. Brutto

Paczka pobraniowa : cena paczki plus 5 zł. brutto do 5 000 PLN, powyżej tej kwoty pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 0,1% kwoty pobrania

Maksymalna kwota pobrania to równowartość 3000 EURO

§2. Dostawa Towaru zrealizowana zostanie w terminie 24-72h roboczych. Podany termin jest terminem całkowitym dostawy jeżeli całość Towaru jest dostępna.

Na terenie Lublina dostawy są darmowe powyżej kwoty 150 zł brutto.

§3. Klient ma prawo wyboru jednej z następujących form płatności:

a) za pobraniem – kurier

b) za pobraniem – transport Sprzedającego (dotyczy jedynie zamówień realizowanych na terenie Lublina);

c) za pośrednictwem systemu PayU;

e) przelewem bankowym (przed wysyłką towaru)

§4. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia.


 

VIII. Reklamacje i zwroty



§1. W razie niezgodności dostarczonego Towaru ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym Sprzedającego i odmówić przyjęcia produktów. Przyjęcie dostawy przez Klienta, potwierdzone jego podpisem na formularzu dostawy, traktowane będzie jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem. W przypadku realizacji dostawy przez przedstawiciela firmy kurierskiej, Klient ma obowiązek sprawdzenia czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwierania. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie jej opakowania, zobowiązany jest do wypisania wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej protokołu uszkodzenia oraz poinformowania o tym Sprzedającego. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu lub niezgodność zawartości ze złożonym zamówieniem, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego.

§2. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia
Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
Sprzedający zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

§3. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§4. Klienci mają możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od zrealizowanej dostawy bez podania przyczyny zwrotu pod warunkiem, że towar nie jest uszkodzony i nie nosi śladów użytkowania. W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu lub produktów należy skontaktować się ze Sprzedającym.

§5. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na Stronie Internetowej nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.


 


 

IX. Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych


 

§1. Podstawą polityki Sprzedającego jest szacunek dla prywatności Klientów.

§2. Sprzedający działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§3. Podane przez Klienta dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji złożonego zamówienia.

§4. Wszelkie dane osobowe Klientów są poufne i w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane osobom trzecim.

§5. Przechowywane dane mogą być w każdej chwili udostępnione Klientowi do wglądu. Ponadto Klienci dysponują prawem poprawiania danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedającego.


 

X. Zabezpieczenia

§1. Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją, Sprzedający dołoży wszelkich starań w celu ich zabezpieczenia.

§2. Sprzedający zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

§3. Podjęte przez Sprzedającego środki ochrony mają charakter ochrony fizycznej, organizacyjnej, ochrony sprzętowej infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej.


 

XI. Kontakt

MKSAN Przemysław Sanocki

21-002 Natalin

Ul. Gwieździsta 8

Tel. 81 742 88 46

Tel kom. 501 549 147

e-mail: biuro@mksan.pl


 

XII. Postanowienia końcowe


 

§1. Informacja handlowa przedstawiona na Stronie Internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

§2. Opisy Towarów Sprzedający sporządza z zachowaniem najwyższej staranności, jednakże nie ponosi on odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości Towaru lub ich nagłą zmianę przez producenta.

§3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.